2009, Cilt 22, Sayı 2, Sayfa(lar) 146-149
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
OBSTETRİK DOPPLER ULTRASON İNCELEMESİ’NDE RASTLANTISAL SAPTANAN PRENATAL KONJENİTAL KİSTİK ADENOMATOİD MALFORMASYON OLGUSU
Serdar Serinsöz, Nurten Turan Güner, Arda Kayhan, Suna Saatkaya, Güllüzar Yılmaz, Tan Cimilli
Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji, İstanbul, Türkiye
Anahtar Kelimeler: Konjenital kistik adenomatoid malformasyon, Prenatal tanı,Obstetrik Doppler US
Özet
Konjenital kistik adenomatoid malformasyon (KKAM), embriyonik farklılaşma anomalisi olarak normal akciğer dokusunun yerini değişik boyut ve sayıda kistlerin alması ile ortaya çıkan nadir hamartomatöz bir malformasyondur. Önceleri yenidoğan döneminde ortaya çıkan solunum problemlerine yönelik tanısal çalışmalar sonucu saptanabilirken günümüzde gebelerin prenatal US kontrolleri ile intrauterin dönemde tanı konulabilmektedir. OLGU 25 yaşındaki kadın olguya kliniğimizde rutin gebelik kontrolü amacıyla obstetrik Doppler US incelemesi yapılmıştır. 27 haftalık gebede fetusa ait raslantısal saptanan KKAM, literatür eşliğinde tartışılmıştır. TARTIŞMA KKAM’ın prognozu ve tedavi planlaması, lezyonun tipine ve yarattığı etkiye göre değişebilmektedir. Prognozun öngörüsü ve uygun tedavinin planlanması açısından lezyonun olabildiğince erken tanınması önemlidir. Özellikle yenidoğan döneminde oluşabilecek problemler açısından prenatal tanıda dikkat ve doğru yönlendirme önemlidir.
 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Olgu Sunusu
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Giriş
  Konjenital kistik adenomatoid malformasyon (KKAM), embriyonik farklılaşma anomalisi olarak normal akciğer dokusunun yerini değişik boyut ve sayıda kistlerin alması ile ortaya çıkan nadir hamartomatöz bir malformasyondur1. Önceleri yenidoğan döneminde ortaya çıkan solunum problemlerine yönelik tanısal çalışmalar sonucu saptanabilirken günümüzde gebelerin prenatal ultrasonografi (US) kontrolleri ile intrauterin dönemde tanı konulabilmektedir. Kliniğimizde rutin gebelik kontrolü nedeniyle obstetrik US incelemesi yapılan 27 haftalık gebede fetusa ait raslantısal saptanan KKAM olgumuzu literatür eşliğinde sunmayı amaçladık.
 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Olgu Sunusu
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Olgu Sunusu
  Yirmibeş yaşındaki olguda yapılan obstetrik US’de biofizik profile göre 28 haftalık tek dişi fetus saptandı. Fetal sağ hemitoraksta alt zonda, mediastende kaymaya ve toraks hacminde değişikliğe yol açmayan, ince internal komplet septalarla üç bölümü olduğu gözlenen, septalarda ve kist çevresinde vaskülarizasyon izlenmeyen, , 44x23x22 mm boyutta anekojen kistik lezyon saptandı (Şekil 1, Şekil 2). Diafragma bütünlüğü ve her iki hemidiafragma yerleşimi, mide, karaciğer ve fetal intestinal yapılar normal olarak değerlendirildi (Şekil 3). Fetusta eşlik eden başka anomali saptanmadı. Sağ hemitoraksta tespit edilen bu lezyon sonografik ve Doppler bulguları eşliğinde Tip I KKAM olarak değerlendirilerek rapor edildi ve takibe alındı (Şekil 4). Takiplerinde lezyonda progresyon olmaması üzerine miadında normal spontan doğum gerçekleştirildi. 1. dakika APGAR’ı 6, 5. dakika APGAR’ı 8 olan yenidoğan, prenatal yönlendirme ile takibe alındı. 6 aydır semptomsuz olması nedeniyle çocuk hastalıkları ve çocuk cerrahisi uzmanları ile birlikte takipleri devam etmektedir.


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Şekil 1: Sağ hemitoraksta düzgün konturlu, keskin sınırlı anekojen kistik lezyon


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Şekil 2: Lezyona ait internal komplet septasyonlar


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Şekil 3: Diafragma bütünlüğü ve her iki hemidiafragma yerleşiminin normal olarak izlendiği sagital sonogram görüntüsü


  Büyütmek İçin Tıklayın
  Şekil 4: Renkli Doppler incelemede septalarda ve kist çevresinde vaskülarizasyon yokluğu ve kardiak ventriküllerdeki kan akımı

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Olgu Sunusu
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Tartışma
  KKAM, tüm konjenital akciğer malformasyonlarının %25’ini ve konjenital kistik akciğer malformasyonlarının %95 ini oluşturur1. KKAM, lober ve segmenter bronşlar ile matür alveollerin gelişiminin bozulması sonucunda kistik immatür akciğer dokusunun oluşumuyla sonuçlanan nadir bir pulmoner anomalidir2. 5-6. gebelik haftasında bronşioalveoler maturasyonun duraklaması ve mezenşimal hücrelerin aşırı çoğalması ile meydana gelen hamartomatöz bir lezyondur3. Erkeklerde daha sık olup, herhangi bir lobu tutabilir. %95 tek lob tutulurken, bilateral olarak görülme sıklığı %2’dir3. Stocker ve arkadaşları tarafından klinik, makroskopik ve mikroskopik kriterlere göre 3 subtipe ayrılmıştır. Tip I % 50 oranında görülür. Çapı 2 cm’nin üzerinde, kalın duvarlı, bronş ile ilişkili ise hava veya sıvı içeriği saptanabilen, silyalı psödostrafiye kolumnar epitel ile döşeli tek veya multipl kistleri kapsar. 1/3 olguda mukus salgılayan hücreler izlenebilir ve kist duvarı düz kas hücreleri de içerir. Tip II %40 oranında görülür. Çapları 1 cm’den küçük, duvarı silyalı küboidal veya kolumnar epitel ile döşeli multipl kistik yapılar vardır. Kist duvarı muköz hücreler veya kartilajinöz yapıları barındırmaz. Lezyonlar erken dönemde (31. gestasyonel gün) oluşabileceği için sıklıkla genitoüriner ya da gastrointestinal sistem anomalileri gibi diğer konjenital anomalilerle birliktelik gösterebilir. Tip III %10 oranında bildirilmiştir. Çapları 2 mm’nin altında, silyalı ve nonsilyalı küboidal epitelle döşeli çok sayıda mikrokistik, çıplak gözle solid görünümlü olan ve geniş hacimlere ulaşabilen lezyonlardır4,5.

  Sonografi, fetal toraksın değerlendirilmesinde primer yöntem olup bulgular malformasyonun tipine bağlı olarak farklılık göstermektedir. Tip I’de sıklıkla pulmoner lobun tümünü tutan, ekspansil multikistik lezyonlar şeklindedir. Tip II’de, küçük kistik yapılardan meydana gelen akciğer kitlesi formundadır ve sıklıkla diğer konjenital anomalilerle birlikte olduğundan sonografi tanıyı erken dönemde koyabilmektedir. Tip III’de ise ayırt edilebilen bir kistik yapı olmaksızın, solid homojen ekojenik kitle şeklinde görülebilmektedir. Gestasyonel yaşın prenatal US ile tanı koymada önemi büyüktür. Rutin US incelemelerinde KKAM’ın en kolay saptanabildiği dönem olgumuzda olduğu gibi 16-22. haftalar arası ile 32. hafta civarındadır. Her üç tipte de lezyonun boyutuna bağlı olarak polihidramnioz, hidrops, pulmoner hipoplazi ve mediastinal kayma görülebilir3. Polihidramnioz, kitlenin özofagusa basısı ile fetal yutkunmanın azalması veya anormal adenomatoid doku içeren fetal akciğer dokusunda sıvı üretiminin artması ile gelişmektedir. Hidrops, lezyonun büyüyerek vena kava superiora veya mediastinal kayma nedeniyle kalbe bası yapması sonucu gelişir. Normal akciğer dokusunda hipoplazi oluşmasının nedeni ise lezyonun basısı veya plevral effüzyondur. Tip I’de prognoz en iyi iken, Tip III’te en kötüdür. Bilateral ve geç saptanan olgularda kötü perinatal sonuçlar alma riski yüksektir1. Tip I ve II malformasyonların intrauterin gerileme gösterebileceği de bildirilmiştir.

  İntrauterin dönemde pulmoner lezyon tanısı alan hastalarda prognoz oldukça değişken olabilmektedir. Fetüste hidrops gelişimine neden olmayan, büyük pulmoner lezyonların hacim olarak küçüldüğü ve hatta tamamen kaybolduğu bildirilmiştir. Fetusta 32. haftadan önce hidrops gelişimi varlığında prognoz çok kötüdür. 32. hafta ve sonrasında hidrops gelişimi varlığında doğumun erken indüklenmesi ve doğum sonrası cerrahi müdahale eşliğinde kist rezeksiyonu gibi tedavi seçenekleri uygulanabilir. Olgumuz, 28. haftada tanı alarak, hidrops gelişimi olmaksızın ve akciğerdeki lezyonun boyutlarında artma gelişmeksizin miyadına kadar takip edilmiştir. Ayırıcı tanıda fetal torasik kitleler arasında ekstralober pulmoner sekestrasyon, diafragmatik herniasyon, konjenital lober amfizem, mediastinal kistik teratom, bronkojenik ve enterik kistler mutlaka düşünülmelidir1,4. Tip I KKAM ile öncelikle karışabilecek bronkojenik kist ayrımında, bronkojenik kistin tipik olarak daha küçük, tek ve orta hatta olması yardımcı kriterlerdir. KKAM’nin diafragmatik herni ile ayrımında, lezyon içerisinde peristaltizmin izlenmemesi ve diafragmatik bütünlük önemli ipuçlarıdır. Antenatal dönemde yapılan renkli Doppler US incelemesinde, pulmoner sekestrasyonun aortadan kanlanmasının gösterilmesi ile KKAM’dan ayırımı yapılabileceği gibi eş zamanlı olarak ortaya çıkabileceği de mutlaka akılda bulundurulmalıdır.

  KKAM’ın prognozu ve tedavi planlaması, lezyonun tipine ve yarattığı etkiye göre değişebilmektedir. Prognozun öngörüsü ile uygun tedavinin planlanması açısından lezyonun olabildiğince erken tanınması ve özellikle yenidoğan döneminde oluşabilecek problemler açısından prenatal tanıda dikkat ve doğru yönlendirme önemlidir.

 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Olgu Sunusu
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • Kaynaklar
 • Başa Dön
 • Özet
 • Giriş
 • Olgu Sunusu
 • Tartışma
 • Kaynaklar
 • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]